• โครงการจัดทำแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ที่มีความอ่อนไหว ในอนุภูมิภาคอ่าวไทย
  • (Environmental Sensitivity Mapping in the Gulf of Thailand)
 
 
   
-
fu